Aksell

Salgs- og leverings­betingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og Aksell AS dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

1. Tilbud og avtale

1.1 Alle tilbud er bindende i 14 dager regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling eller eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse. Ytelsen vil bli levert av et eller flere av Aksell sine datterselskaper og/eller hos underleverandører.

1.2 Er det inngått en løpende eller tidsbestemt avtale har partene gjensidig rett til å si opp avtalen med 3-tre måneders varsel i avtaleperioden dersom en av partene med rimelighet ikke oppfyller avtalens forpliktelser. Før en eventuell oppsigelse plikter partene å avholde et evalueringsmøte for å klargjøre om justeringer i samarbeidsrutinene kan bidra til at avtalen fortsetter.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den sies opp med umiddelbar virkning fra en av partene. Før en slik oppsigelse forplikter den part som ønsker å si opp avtalen å innkalle til et forhandlingsmøte.

2. Pris og prisforutsetninger

2.1 Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

2.2 I prisen inngår ikke:

  • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
  • Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
  • Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
  • Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.
  • Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres fra tilbudets dato til produksjonsstart.
  • Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen.
  • Energi- og/eller miljøtillegg på 7,8% – minimum kr. 125,- og maks kr. 4 900,-

2.3 Når originalmaterialet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det er overlevert i henhold til anbefalinger gitt av Aksell.

3. Levering

3.1 Levering anses skjedd når varen er kommet frem til leveringsadressen. For ikke fysiske tjenester anses leveringen som skjedd når kunden har akseptert leveransen.

 

3.2 Aksell skal uten ugrunnet opphold underrette bestiller om forhold som medfører forsinkelse av levering. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

 

3.3 Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 7,5 % av fakturabeløpet for den ytelse som er forsinket.

 

3.4 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 3.3. Bestilleren kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

 

4. Betalingen

4.1 Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Aksell.

 

4.2 Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.

 

4.3 Til sikkerhet for korrekt betaling har Aksell tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander bestiller oppbevarer hos Aksell. Aksell har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Bestiller skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt.

 

4.4 Aksell forbeholder seg retten til å stanse pågående arbeid dersom kunde ikke har betalt en forfalt fordring.

 

4.5 Ved eventuell reklamasjon har bestiller bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 4.2 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.

 

4.6 Ved oppdrag som er spesielt store og som har en produksjonstid over en måned, har Aksell rett til å fakturere etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

5. Mangler

5.1 Aksell har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i tidligere versjoner av ytelsen.

 

5.2 Oppfatter kunde leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig innen 8 dager. Dersom bestilleren reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

5.3 Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses bestillerens krav til eventuelt prisavslag.

 

5.4 Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan bestilleren heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen blir tilbakelevert i sin helhet, og enhver rett til erstatning bortfaller.

 

5.5 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt. Aksell sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 50 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

 

6. Ansvars­begrensningene

6.1 Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette snarest mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I en slik ekstraordinær situasjon kan motparten bare gå fra avtalen dersom situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30-tretti kalenderdager, og da bare med 15-femten kalenderdagers varsel.

6.2 Aksell kan oppbevare filer benyttet til bestillers ordre. Pris for dette skal avtales mellom partene. Gjenbruk av lagrede filer er avhengig av at det til enhver tid finnes programmer som støtter konvertering fra de programversjoner som er benyttet på det lagrede materiale. Hvis lagring ikke er avtalt, vil elektroniske filer bli slettet etter at produksjon er avsluttet og reklamasjons-fristen er utløpt.

6.3 Dersom det avtales mellom partene at lagrede filer skal utleveres til kunde, skal bestiller betale for kostnader ved utlevering. I tilfeller der Aksell gjennom sitt arbeid for kunden har opparbeidet eiendomsrett eller rettigheter i henhold til Åndsverksloven, kan datafiler ikke utleveres uten spesiell avtale.

7. Eiendomsrett

7.1 Originalmateriell levert av bestiller, returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

 

7.2 Tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeid og lignende som er utarbeidet av Aksell, er Aksell sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren hvis dette ikke er avtalt på forhånd.

 

7.3 Grunnlagsmateriell omhandlet i pkt. 8.2 må bare anvendes til arbeid for bestilleren eller etter hans samtykke.

8. Opphavsrett

8.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for publisering av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.

 

8.2 Dersom leverandøren i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende, beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

 

8.3 Opphavspersonen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier.

9. Forskjellige bestemmelser

9.1 Aksell har på eget ansvar rett til å la oppdrag helt eller delvis utføres hos underleverandør.

 

9.2 Aksell er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag slik at det i størst mulig grad forhindres at uvedkommende blir kjent med oppdraget.

 

9.3 Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale er partene enige om å forsøke løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet i tvister kan saken forelegges Norsk Industri – Grafisk Bransjeforening sitt Konkurranse og Tvisteutvalg for veiledende uttalelse. Fører heller ikke denne uttalelsen til noen enighet, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Oslo Tingrett er verneting. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

10. Spesielt ved grafisk produksjon

10.1 Hvis det for periodiske arbeider ikke er truffet avtale om oppsigelsesfrist, gjelder 3 mnd. for publikasjoner med under 8 utgaver/år og 6 mnd. for publikasjoner med 8 eller flere utgaver/år.

10.2 Aksell er forpliktet til å levere fullt opplag og sørge for at dette så vidt mulig tilsvarer bestilt kvantum. Bestilleren må godta en over- eller underlevering med inntil 6 % dersom det bestilte opplag går opp til 10.000 eksemplarer og med inntil 4 % ved større opplag. Dersom det er spesialprodusert papir til et oppdrag, kan Aksell levere et over- eller underopplag på inntil det doble av over nevnte satser. En over- eller underlevering av den forannevnte størrelse anses som kontraktsmessig, og utgjør ingen mangel.

10.3 Ved levering av avvikende opplag iht. inngått avtale, skal det ved fakturering gjøres et fradrag eller tillegg i oppdragets pris i overensstemmelse med oppdragets pris for følgende eksemplar.

10.4 Hvis bestilleren må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres skriftlig ved bestillingen. Dersom Aksell likevel ikke kan levere minimumsopplag, avgjør bestilleren om det skal foretas opptrykk uten ekstra utgifter for bestiller eller om det reduserte opplag skal leveres mot prisreduksjon slik det er omtalt i 10.3.

10.5 Ved vurdering av om det foreligger en mangel, skal partene ta utgangspunkt i at det leverte produkt er mangfoldiggjort ved industrielle prosesser. Mindre avvik fra prøvetrykk eller tekniske spesifikasjoner, er ikke en mangel og berettiger ikke til prisavslag.

10.6 Dersom fargemetning på et oppdrag eller en side er over papirfabrikkenes anbefaling, øker sjansene for fargeavvik og smitting i ferdiggjøringsprosessen. Dersom fargemetning levert fra kunde som PDF er over grensene for fabrikkens anbefalte grense, bortfaller retten til reklamasjon for fargeavvik og/eller smitting.

Sist oppdatert: Oktober 2022