Aksell

Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aksell og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Med «grunnleggende menneskerettigheter» menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter, og i ILOs (International Labour Organization/Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Åpenhetsloven er gjeldende for Aksell.

Vår tilnærming skal være iht. prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Våre prinsipper og policyer, i samråd med vår virksomhetsstrategi støtter oppunder våre prinsipper for bærekraft. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er integrerte i våre eksisterende styringssystemer og rutiner for internkontroll.

For direkte henvendelser vedrørende faktiske forhold om hvordan vi i Aksell arbeider med etterlevelsen av lovkrav, ta kontakt på mailadresse: etikk@aksell.no

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.