Aksell

bloggen

Forskjellen på suksess og fiasko kan ofte være en god plan. En gjennomtenkt markedsplan er derfor viktig for alle som skal jobbe målrettet og strategisk med markedsføring.

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er en oversikt som samler alle bedriftens markedstiltak over en periode på (vanligvis) 6 eller 12 måneder. Markedsplanen inneholder blant annet hvilke mål bedriften skal nå i perioden, tiltak som skal gjøres for å nå målene og systemer for å måle resultatene.

Markedsplanen legger dermed grunnlaget for de viktigste strategiske avgjørelsene som skal tas for bedriftens vei videre, og det er viktig at den settes opp i tråd med bedriftens markedsstrategi, som normalt er satt for en periode på 3-5 år.

Hvorfor trenger dere en markedsplan?

Hvis din bedrift ikke har utviklet en markedsplan, er det sannsynlig at markedsaktivitetene bare utføres innimellom når det passer og dere har tid. Noen legger ut en Instagram-post her, noen andre lager en annonse der. Høres det kjent ut?

Problemet med en slik tilnærming er at den ofte fører til ekstra arbeid og mer stress, fordi lite er planlagt og det meste tas på sparket. Dette fører igjen til økte kostnader og dårligere resultater. Ikke minst vil mangelen på en strategi lyse gjennom i markedsføringen og føre til at dere ikke oppnår det dere ønsker.

Er bedriften derimot ute etter å vokse i markedet, vil dere ha mye å spare på å strukturere aktivitetene i et oversiktlig og strategisk dokument – nemlig en markedsplan.

Hvordan lage en markedsplan?

Kort oppsummert bør en markedsplan inneholde følgende:

 1. Mål for perioden
 2. Målgruppe
 3. Budskap
 4. Kanaler
 5. Budsjett
 6. Aktivitetsplan
 7. Prioriteringsliste
 8. Ansvarsfordeling
 9. Opplegg for måling

Før du går i gang med å sette opp markedsplanen er det lurt å vende blikket tilbake på året som har gått. Hva var det som fungerte bra, og hva fungerte mindre bra? Skriv ned både positive og negative erfaringer og ta dette med deg inn i den nye markedsplanen.

Nedenfor går vi gjennom hvert av punktene og gir noen tips til hva du bør tenke på i prosessen med å sette opp markedsplanen.

Mål

Uten klare mål vil det bli vanskelig å oppnå de resultatene dere ønsker. Derfor er det viktig å sette opp klare og tydelige målsetninger for perioden. Husk at målene bør oppfylle SMART-kravet, ved at de er:

 1. Specific: Målet må være konkret og klart definert.
 2. Measurable: Det må være mulig å måle fremdrift og oppnåelse av målet.
 3. Attainable: Målet må være realistisk og oppnåelig.
 4. Relevant: Målet må være viktig for bedriften og knyttet til kjernevirksomheten.
 5. Timely: Du må ha en klar tidsangivelse for når målet skal være nådd.

Målgruppe

Hvem er det dere ønsker å nå med produktene eller tjenestene dere leverer? Svaret på dette spørsmålet er en viktig del av prosessen med å lage markedsplan. Et tydelig bilde av bedriftens målgrupper gjør det nemlig enklere å både lage og målrette markedsføringstiltak til dem man faktisk ønsker å nå.

En god idé kan være å definere ulike personas, altså fiktive karakterer som representerer en potensiell kunde eller bruker. I markedsplanen kan du deretter definere hvilke aktiviteter som er tiltenkt hvilken målgruppe (personas).

Budskap

Det er nyttig å definere noen nøkkel-budskap slik at du kan planlegge hvilke temaer og budskap som skal prege årets kommunikasjon og kampanjer. Hovedspørsmålet du bør tenker gjennom er: Hva er det du ønsker å si til de ulike målgruppene dine?

Kanaler

Neste punkt handler om hvor du skal kommunisere med kundene dine. For å få distribuert markedsføringen er det viktig å velge de riktige kanalene.

Kanalvalg er nært sammenknyttet med målgruppe eller personas. Småbarnsmødre henger neppe på de samme nettsidene som tenåringer, fiskeinteresserte finnes gjerne i andre kanaler enn moteinteresserte, og Olga på 80 år kan kanskje nås på andre måter enn André på 30 år. Tenk grundig gjennom hvilke kanaler som er nyttige og hensiktsmessige for din bedrift og målsetningene dere har satt.

Budsjett

Å lage og følge en markedsplan krever at bedriften setter av et eget markedsbudsjett. Dette kan gjerne være utfordrende for mange, men vi vil argumentere for at det er høyst nødvendig. Året blir mer forutsigbart, og det blir enklere å oppnå målene man har satt. Samtidig vil en godt gjennomtenkt plan som følges kunne føre til høyere return on investment (ROI).

Aktivitetsplan

For å nå målene dere har satt, er det viktig å følge dem opp med konkrete og målrettede markedstiltak. Her er det bare til å finne frem kalenderen og gå i gang med å sette opp oversikt over de ulike aktivitetene som skal gjennomføres. Det er viktig å få med seg både store og mindre tiltak i oversikten.

Prioriteringsliste

Som med alt annet handler markedsplanlegging om å gjøre prioriteringer. Hvilke av aktivitetene er viktigst for at bedriften skal nå sine mål?

Det kan være lurt å sette opp en prioriteringsliste eller lage et poengsystem for å bestemme hvilke markedsaktiviteter som er de viktigste. For å vurdere om en aktivitet bør prioriteres eller ikke kan det være lurt å spørre seg om aktiviteten støtter den overordnede markedsstrategien, om den hjelper bedriften å nå den overordnede målsetningen og hvilke andre planlagte aktiviteter den eventuelt vil gå på bekostning av.

Ansvarsfordeling

Det er lurt å angi hvem som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av hver enkelt aktivitet. Dette gjør det lettere for hvert enkelt teammedlem å følge opp sine ansvarsområder sikre at aktivitetene gjennomføres etter planen.

Opplegg for måling

Som tidligere nevnt bør alle målsetninger i markedsplanen være målbare. Uten kvantifiserbare og målbare tall kan det bli vanskelig å måle hvor godt markedstiltakene har fungert, eller om de har fungert i det hele tatt. Dette er en viktig del av prosessen og blir svært nyttig når dere skal lage en ny markedsplan for neste periode.

 

Tenker du at dette kanskje var litt mye å ta innover seg?
Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang, ikke nøl med å ta kontakt med oss.